Free songs
header_good

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Prezes Zarządu Diomar (adres: ul. Na Skraju 34, 02-197 Warszawa, adres e-mail: info@diomar.pl, numer telefonu: 22846-04-88)

2. Inspektorem ochrony danych w Diomar Sp. z o. o. jest Wojciech Sosiński, adres e-mail: info@diomar.pl, numer telefonu 22846-04-88

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń Zakładu, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób odwiedzających Zakład na terenie monitorowanym.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 22 2 Ustawy z dnia 26czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Przetwarzanie wizerunku pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917)RSS
Follow by Email
YouTube
FbMessenger
Instagram
LinkedIn
Share
WhatsApp
Copy link